Sơn epoxy cho sàn bị ẩm

Sơn epoxy cho sàn bị ẩm

Sơn epoxy cho sàn bị ẩm thì nên chon loại nào vì nhiều khi chủ đầu tư yêu cầu phải sơn epoxy cho sàn nhà xưởng. Nhưng sàn bị ẩm nhiều, không thể sử dụng được sơn epoxy gốc dầu hay sơn epoxy tự phẳng. Sơn epoxy gốc dầu được chỉ sử dụng được cho sàn bê tông có độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Trong thực tế sơn epoxy gốc dầu có thể…

Read More