Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, sơn bể nước

Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, tôm con, tôm bố mẹ, bể lắng bằng hệ sơn Jotun, chống thấm Kova

Khối lượng thi công: 15,000m2

Thời gian thi công: 60 ngày

*Quy trình thi công:

-Mài bỏ toàn bộ lớp sơn cũ

-Lăn lớp chống thấm thuận Kova CT11A

-Phun lớp bột chống thấm ngược Matic Kova KL5 Sàn

-Lăn lớp sơn lót epoxy Jotun Penguard Sealer

-Lăn 2 lớp sơn phủ epoxy Jotun Penguard Topcoat

*Một số hình ảnh thi công sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung:

chống thấm kova Ct11A
Chống thấm CT11A
Bột Matics Kova Kl5
Bột Matics Kova Kl5
sơn epoxy Jotun Penguard
Sơn epoxy Jotun Penguard
sơn epoxy hồ nuôi tôm bốm mẹ
Sơn epoxy hồ nuôi giống bố mẹ
thi công sơn epoxy bể nước
Sơn epoxy bể lắng, bể nước mặn ngoài trời
sơn epoxy nhà nuôi tôm con
Sơn epoxy nhà nuôi tôm con