Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, sơn bể nước Công Ty CP.Việt Nam

Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, tôm con, tôm bố mẹ, bể lắng bằng hệ sơn Jotun, chống thấm Kova

Khối lượng thi công: 15,000m2

Thời gian thi công: 60 ngày

*Quy trình thi công:

-Mài bỏ toàn bộ lớp sơn cũ

-Lăn lớp chống thấm thuận Kova CT11A

-Phun lớp bột chống thấm ngược Matic Kova KL5 Sàn

-Lăn lớp sơn lót epoxy Jotun Penguard Sealer

-Lăn 2 lớp sơn phủ epoxy Jotun Penguard Topcoat

*Một số hình ảnh thi công sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung:

Kova CT11A
Vật tư chống thấm Kova CT11A

kova Kl5
Bột chống thấm ngược Kova KL5

sơn epoxy jotun penguard
sơn epoxy jotun penguard topcoat

mastic kova kl5
Thi công phun lớp bột Mastic Kova KL5

sơn bể nuôi tôm giống
Thi công sơn epoxy bể nuôi tôm giống bố mẹ

Sơn epoxy hồ nuôi tôm con
Sơn epoxy hồ nuôi tôm con

sơn epoxy bể nước
Sơn epoxy bể lắng tại tôm giống